Koningin Julianalaan 56 | 3956XN| Leersum| Tel: 0343-457814
Obvium
Eerste Hulp Bij Stress

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen.

Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier

gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb

opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden

geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn

voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor

expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere

behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

– Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

– NAW-gegevens verzekerde;

– Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling);

– Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie of psychosociale zorg;

– Kosten van de behandeling.

Voor behandelingen buiten de reguliere openingstijden wordt  een toeslag van € 17,50 per uur berekend.
Haptonomie - NLP - Biofeedback

Uw Privacy